skip to Main Content

Rekisterinpitäjä

Putkiasennus Lappeenranta Oy (”Putkela.fi”)
Pikkalanlähteenkatu 19
53500 Lappeenranta
y-tunnus 2655726-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kimmo Liukkonen
Putkiasennus Lappeenranta Oy
Pikkalanlähteenkatu 19
53500 Lappeenranta
050 435 4104
kimmo (at) putkela.fi

Rekisterin nimi

Putkela.fi verkkokaupan asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Putkela.fi verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitämiseen.

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Putkela.fi:n liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, Putkela.fi:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen ja niistä viestiminen sekä asiakassuhteiden ja Putkela.fi:n tarjoaminen olemassa olevien ja tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Yllä mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan käsitellä Putkela-fi:n asiakassuhteiden sekä palveluiden ja tuotteiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, tilastointiin, asiakasviestintään sekä Putkela.fi:n ja sen huolellisesti valikoitujen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Putkela.fi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:

  • perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, syntymäaika, henkilötunnus, y-tunnus, asiakasnumero, käyttöpaikkanumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, äidinkieli ja sukupuoli);
  • yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta);
  • yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite);
  • maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot (kuten laskutusta, maksuja, maksamista ja perintää koskevat tiedot, ennakkoarviot, vakiokorvaus- ja vahingonkorvaustiedot, taloudellista asemaa koskevat tiedot);
  • asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten sopimusta, tilausta sekä voimassaolevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot, asiointitiedot, puhelutallenteet, Putkela.fi:n kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot);
  • palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot, häiriöihin liittyvät tiedot, verkko- ja mobiilipalveluiden käyttöä koskevat tarpeelliset tiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot sekä Asiakasrekisterin yhteydessä käsiteltyjen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit); ja
  • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

  • rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa Putkela.fi:n asiakkaaksi, rekisteröityessään Putkela.fi:n palveluiden käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä Putkela.fi:n palveluja tai muun asiallisen yhteyden syntyessä Putkela.fi:n ja rekisteröidyn välille;

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan siirtää ja käsitellä Putkela.fi:n tietojärjestelmissä. Viranomaisen vaatimuksesta tietoja voidaan luovuttaa viranomaiskäyttöön.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös rekisterinpitäjän tarkasti valikoimien yhteistyökumppaneiden sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat Asiakasrekisterissä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia.

Reksiterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin.   Muut kuin sähköisessä muodossa olevat Asiakasrekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy Asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Putkela.fi:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti.    Putkela.fi huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Asiakasrekisteriin.  Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.   Putkela.fi saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.   Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia Putkela.fi:tä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteys kohdassa 2 ilmoitettuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.  Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia.  Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yllä kohdassa 2 ilmoitettuun Putkela.fi:n rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Back To Top